Jak se ustavěl sbor dobrovolných hasičů v Minicích

 

 Zdejší region by se dal označit jako kolébka hasičského hnutí v Čechách, vždyť první český hasičský sbor byl založen již roku 1864 v nedalekých Velvarech.Rovněž sousední sbor dobrovolných hasičů v Kralupech n.Vlt. má dlouholetou historii a nedávno oslavil 120 let od svého založení.

Sbor dobrovolných hasičů v Minicích je podstatně mladší, než výše zmiňované sbory, nicméně jeho členové svým nadšením a pracovitostí dokázali z ničeho vybudovat fungující organizaci, která dosáhla mnoha úspěchů a po 80ti letech stále plní odkaz s nímž byla založena.

 

A jak vznikl sbor dobrovolných hasičů v Minicích ?

Dne 26. srpna 1928 se sešli pánové Josef Danda a František Macal, kteří se po krátké rozmluvě odebrali za statkářem Josefem Houdkem, aby jim poradil, jak postupovat k ustavení sboru hasičského. Po této poradě se tito mládenci rozhodli zajít na Obecní úřad, aby jim dovolil vyvěšení vyhlášek na předběžnou poradu o ustavení sboru.

Obecní úřad tento záměr uvítal, poněvadž byl nucen v dohledné době mít placené obecní hasiče a tak dovolil vyvěšení vyhlášek, které Minické občanstvo velice překvapily.

Porada byla svolána na 28 srpna 1928 večer v hostinci U Šitanců. Účast byla velká, ačkoli mnozí přišli jen proto, že byli zvědaví, jiní jen pro švandu, poněvadž již předcházeli dva pokusy o založení hasičského sboru, které ovšem ztroskotaly.

Poradu zahájil Josef Houdek, který krátkým proslovem přivítal župního starostu Schmerzenreicha a činovníky sboru dobrovolných hasičů v Mikovicích.

Během této porady bylo kladeno na váhu hlavně nepolitičnost této organizace a budoucí členstvo vyzváno k důslednosti. Dále zde byl zvolen dvanáctičlenný výbor, jenž měl za úkol uvést sbor v chod, až do ustavující valné hromady.

 

Do prozatímního výboru byli zvoleni:

Starosta : Jaroslav Šitanc

Místostarosta :Karel Formánek    

Pokladník : Antonín Blažek 

Jednatel : Jaroslav Dubal

 

Členové výboru : Josef Houdek, František Formánek, František Zimák, František Datel, František Macal st., Rudolf Novotný, Josef Kunc, Bohumil Adámek, Karel Hlavaň.

 

Tento přípravný výbor se okamžitě ujal svých funkcí.V prvé řadě se hledělo uspíšit skutečné ustavení sboru a proto byla neprodleně podána žádost o povolení k uspořádání valné hromady a schválení stanov. Dále byly požádány pojišťovací ústavy o finanční podporu a hasičské sbory v Mikovicích a Kralupech n.Vlt. o zapůjčení přebytečné hasičské výstroje. Po obci byl poslán oběžník s výzvou pro občany, aby se přihlásily za členy do nově vznikajícího sboru.

Přihlásilo se jich 29 činných a 69 přispívajících.

Karel Hlavaň byl požádán o prozatímní velení nad činným hasičstvem a ihned zahájil píšťalková cvičení, která sloužila k nácviku svolávání členů sboru k případnému požáru.

Také bylo usneseno, „neboť nebylo žádných finančních prostředků“, aby každý člen výboru do těchto kritických začátků „sumu 10Kč propůjčil“. V následné debatě jednomyslně tuto částku všichni členové dobrovolně sboru darovali. Ustavující valná hromada byla svolána na 7 října 1928.

 

První valná hromada se konala v hospodě U Šitanců dne 7.10. 1928 a to za přítomnosti 53 členů.

Po úvodních slovech a přivítání hostů bylo přikročeno k volbě výboru do něhož byly zvoleni :

Starosta : Jaroslav Šitanc   

Místostarosta : Karel Formánek     

Pokladník : Antonín Blažek 

Jednatel : Václav Macák    

Velitel : Karel Hlavaň

Členové výboru : František Formánek, František Datel, Antonín Hájek, Bohumil Adámek, Antonín Černý, Jaroslav Dubal.

Po této volbě následovala volba smírčího výboru do kterého byli zvoleni :

Fleischman Václav, Kunc Josef, Humpl Karel, Viďourek Josef, Korselt František.

Po volbě činovníků byla stanovena výše členských příspěvků na 15 Kč a 3 Kč zápisného.

Sbor dobrovolných hasičů v Minicích byl přihlášen do župy Kralupy n.Vlt.

Tímto počinem byl oficiálně založen Sbor dobrovolných hasičů obce Minice.

 

Roku 1929 nastaly pro mladý sbor zlé časy, nedostávalo se finančních prostředků a situace byla tak vážná, že muselo být přikročeno ke sbírce po obci, jenž vynesla 1019,50 Kč.Nově byl založen pohřební fond a zřízena pohřební pokladna.Tento fond měl za úkol finanční podporu členů hasičského sboru při jejich úmrtí.Do fondu se mohl přihlásit

 člen činný, nebo přispívající mladší 45 roků po předložení potvrzení o svém zdravotním stavu, které musel vystavit lékař.Příspěvek do pohřební pokladny činil tehdy 2 Kč zápisného plus 2 Kč roční poplatek.Na přijetí musel žadatel čekat jeden rok. Takováto čekací doba byla tehdy stanovena i pro nové členy sboru. 

V sobotu 23. května 1929 odpoledne se začla členstvem sboru i za pomoci všeho občanstva budovat vodní nádrž na pozemku, který sboru zapůjčila obec.U nádrže bylo počítáno s místem pro pomník padlých vojínů ve světové válce.Tato stavba byla dokončena na podzim a předána obecní správní radě.

První požár, na jehož likvidaci se hasiči úspěšně podílely se stal dne 24.7 1929, kdy hořela chalupa u Zlochů v Minicích.Tento požár byl na dlouhých jedenáct let jedinou doloženou akcí při níž Miničtí hasiči zasahovali.

Dne 7.11. 1929 obdržel sbor přípis od obecního úřadu o schválení předání stříkačky a inventáře z majetku obce,

kterého bylo však žalostně málo, hadice ve špatném stavu, stříkačka rozbitá, helmice žádné nebyli apod.

Dne 24. 11. 1929 bylo na členské schůzi odhlasováno, postavit v co nejkratší době pomník padlým.

Na návrh bratra. F.Formánka byl založen pomníkový fond, do jehož výboru byly zvoleni :

Jaroslav Šitanc, Antonín Blažek, Karel Humpl, Josef Kunc, Václav Macák, Antonín Hájek, Karel Formánek, Karel Hegr, Václav Korselt.

V tomto roce vzniká i Samaritánská služba jejímž prvním velitelem je Alois Majrich, který po složení zkoušky získává potřebné osvědčení.

V roce 1930 už se dařilo o mnoho lépe a ačkoliv byl sbor velice chudý, patřil k nejlepším v okrese. Účastnil se několika veřejných cvičeních, ve kterých členové ukázali svoji dobrou odbornou připravenost a fyzickou zdatnost.

Rovněž byl uspořádán 1. hasičský ples a to 2. února v hostinci U Šitanců. Na podzim se u sboru založily odbory ženský a dramatický, které účinkovaly při slavnostech a divadelních představeních.

V následujícím roce se uskutečnilo první veřejné vystoupení našeho sboru v Minicích, bylo to v červenci na dvoře a v zahradě fary, kterou zapůjčil zdejší děkan       Dr. Josef Krofta, taktéž člen hasičského sboru.                                          

Zásahová jednotka v roce 1929.

Toto vystoupení mělo u obyvatelstva veliký úspěch. Sbor tohoto roku vystoupil ještě při slavnostech Československého červeného kříže 4. dubna a to na místě budoucího pomníku, dále 14. června při cvičení ve Veltrusích a 28. června na oslavách 30-ti let trvání sboru v Mikovicích.

 

V roce 1932 měl sbor 217 členů, což na tak malou obec jako byly Minice je nesporně velký úspěch svědčící o dobré práci hasičů.Sbor fungoval výborně i na poli humanitárním, organizoval dětské nadílky a podobné akce, za což dostal pochvalné uznání od zástupce župy bratra Tatara, který prohlásil náš sbor chloubou župy.

Dne 31. července 1932 byl v Minicích slavnostně odhalen již zmiňovaný pomník padlým hrdinům ve světové válce 1914-1918 na jehož vzniku měli hasiči lví podíl.

V roce 1934 se splnil dávný sen všech členů a to vlastnit motorovou stříkačku. Do sboru byl pozván Ing.Ebert, který představil svůj stroj. Jednalo se o dvoukolovou motorovou stříkačku se čtyř válcovým motorem Škoda o síle 32/35 H.P. a výkonu čerpadla 1100 až 1300 litrů za minutu. Po této prezentaci byla podepsána smlouva o koupi této stříkačky. Cena stroje byla dohodnuta na v té době závratných 22 000 Kč, rozdělených na zálohu a dvě splátky zaplacené v letech 1935 a 1936.

V roce 1934 měl sbor 15 členů činných, 31 zakládajících, ženský odbor 5 členek, 171 členů přispívajících, 42 žáků, celkem tedy 264 členů. V prosinci 1934 byla uspořádána Mikulášská zábava.

Dne 10.dubna 1935 nastal konečně jeden z velmi důležitých okamžiků, jak pro sbor tak i pro obec, Ing.Ebrt přivezl dlouho očekávanou motorovou stříkačku.

S tímto strojem hasiči z Minic poprvé veřejně vystoupili na župním cvičení v Libčicích dne 3.května 1935 za účasti 6-ti mužů a žactva.

 

Je zřejmé, že kromě likvidace požárů se hasiči velkou měrou podíleli i na kulturním dění v obci, zvláště pak odbor dramatický, byl velice aktivní. Byl ustanoven zábavní výbor, který byl pověřen pořádáním kulturně společenských akcí. Dne 24.2. 1935 byla sehrána divadelní hra „Když se pletou recepty“.Velké oblibě se těšila i dětská představení jako „Zlaté jahody“ jenž žáci sboru sehrány 10.března. Zábavním výborem byl zaslán děkovný dopis paní Šafaříkové za hostování ve hře „Byli si souzeni“. Tato představení se hrála v hostinci U Šitanců, kde bylo postaveno jeviště p.Smejkalem za 120 Kč. Také se vyrobila nová opona a namalovaly kulisy. Od roku 1935 do 1940 byla z pokladny sboru dokonce placena pojistka divadla a kulis ve výši 34 Kč za rok. Z dalších kulturních akcí to byly hlavně zábavy jako, maškarní zábava, pouťová zábava a oslava Silvestra, ze kterých plynul do pokladny sboru nemalý příjem.

 

Ze sborové kroniky se dovídáme že velitelem Samaritánské služby v roce1936 byl Štěpán Čeněk.Tato služba měla za úkol poskytnutí první pomoci nejenom při požáru, ale i při každém vážnějším úrazu v obci. Členové výboru se začínají zabývat myšlenkou na vybudování vlastní hasičské zbrojnice a následně pozemek na stavbu této zbrojnice nabízí pan Zloch. Avšak jednání o koupi pozemku nedospěla ke zdárnému konci.

Jako každý rok tak i v roce 1936 se pořádají různé kulturní akce, jako tradiční „Máje“ 3.května nebo „Pouťová zábava“, na které hrála hudba p.Rychtaříka za vstupné 4 Kč, nebo „Pěkná“ 19.října, kde hrála hudba p.Černého a na které hasiči vydělali 140 Kč 30 hal. Dne 16.srpna se Miničtí hasiči zúčastnili veřejného vystoupení v Roztokách, za které jim byl zaslán děkovný dopis. Dne 6.prosince se konala další zábava a to „Mikulášská“ opět se ziskem ve výši 140 Kč pro sborovou pokladnu. Žáci sboru sehráli 25. a 26.12. dětské představení „Cesta do nebe“.

V roce 1937 je stav členské základny 180 členů přispívajících, 27 členů zakládajících, 13 činných, 12 dorostenců, 24 žáků a 28 žákyň, Samaria 6 mužů a 5 žen. Činnost ve sboru dosahuje svého vrcholu. Pořádá se „Hasičský ples“ 23.ledna s výdělkem 469,80 Kč, potom 9.února „Maškarní zábava“, na které opět hraje hudba p.Rychtaříka.

Členové se účastní veřejných cvičení v Holubicích dne 27.června 1937, v Úžicích a krajského cvičení v Unhošti v počtu 15 členů a 4 členové Samarity.

Zábavní výbor neúnavně připravuje další společenské akce. Dne 1.května tradiční Máje s hudbou p.Rychtaříka, dále 25.července Pouťovou zábavu, 2.listopadu Stolovou zábavu v hostinci u Šitanců, 27.listopadu Mikulášskou zábavu, Vánoční nadílku pro žactvo a na konci roku oslavu Silvestra.Všechny tyto akce byli velice úspěšné a hojně navštěvované občany Minic i okolních obcí.

Oslavy 10 let od založení sboru se konali dne 4.září 1938 za účasti hostů hasičských sborů z Kralup n Vlt., Mikovic, Dolan, Roztok, Vojkovic, Úžic, obce Baráčnické, DTJ Minice a obecního zastupitelstva.

Program oslav byl následující:

Zahájení a přivítání hostů

Průvod k pomníku a odchod na hřiště

Vztyčení státní vlajky

Proslov starosty p.Brabce.

Slavnost byla, kvůli dešti na hřišti předčasně ukončena, dále pokračovala v hostinci U Šitanců.

 

Dne 18.září 1938 se na zahradě U Šitanců pořádal koncert reprodukované hudby, 11.prosince se konala Mikulášská zábava.

Rok 1939 začal pro hasiče pořádáním Maškarní zábavy 21.února. Výroční valná hromada se konala 12.března 1939.

O tři dny později je v kronice zápis černým písmem, začala okupace Československa fašistickým Německem. 

 

Vyhledávání

© 2009-2018 SDH MINICE