Historie oddílu mládeže

 

Práce s mládeží má u Minických hasičů dlouholetou historii, místní si dobře uvědomovali jak je důležité vychovat si kvalitní nástupce pro další činnost sboru.

První zmínka o žákovském družstvu je z roku 1931, kdy se v kronice uvádí „žactvo sboru sehrálo besídku a dětské divadlo o což měli velké zásluhy br.Karel Kunc a Miroslav Karlovský.Tyto akce byly v celku zdařilé a přinesli peněžní pomoc sboru, který letos věnoval 302 Kč na pomník padlých vojínů“. Tolik citace z kroniky.

Od roku 1934 je patrný určitý rozvoj družin dětí a dorostu v Čechách. Minický sbor v této činnosti nezůstává pozadu, naopak patří k nejlepším v Kralupské župě. V roce 1934 je počet dětí docházejících do žákovského družstva 42 chlapců i děvčat. Činnost kroužku se zaměřuje na tělesnou zdatnost, pořadovou přípravu, nácvik cvičebních sestav s nářadím, hasičskou a samaritánskou výchovu. Tyto dovednosti pak děti zúročují při veřejných cvičeních, jako například 3.května 1935, kdy vystupují na župním cvičení v Libčicích . Od roku 1936 je kladen důraz na brannou výchovu vzhledem k politickému vývoji v sousedním Německu. Z tohoto důvodu jsou za 100 Kč nakoupeny dřevěné pušky pro potřeby výcviku žáků. Časopis Hasičské rozhledy uveřejňuje v jednotlivých číslech „hodiny zatimního programu výcviku dorostu“, odtud čerpá zkušenosti i vedoucí žáků a dorostu Karel Kunc.

Počet členů žactva sboru dosahuje v roce 1937 úctyhodného počtu, 12 dorostenců, 24 žáků a 28 žákyň.

S nástupem okupace fašistickým Německem v roce 1939 je žákovský oddíl zrušen. V padesátých letech se žákům věnoval br.Prosický, poté Bohumil Hanžl tehdejší zástupce velitele. V letech 1958-59 vedl děti Jiří Kobera.

Na přelomu šedesátých let následuje v činnosti žákovského družstva tříletá pauza. Činnost je obnovena až v roce 1962, kdy se vedoucím stává Josef Hudeček. Výcvik s hadicemi a pořadovou přípravu vedou br.Barša a br.Kobera. V létě o prázdninách děti pomáhají dospělým a drží takzvané „Žňové hlídky“.

V roce 1972 je přihlášeno družstvo mladých požárníků na OV SPO (okresní výbor svazu požární ochrany).

V tomto roce začíná celoroční hra Plamen, která po celý rok organizuje činnost oddílů Mladých požárníků. Tato hra je rozdělena na tři části, ve kterých děti plní jednotlivé disciplíny.

V prvním kole se běží branný závod, jako druhý se vyplňuje požárnický kvíz. Druhé kolo probíhalo v zimním období a soutěžilo se v požárnickém kvízu a „kulturním vystoupení“. Poslední třetí sraz obsahoval tyto disciplíny kvíz, uzlová štafeta, požární útok, běh na 50m, štafeta požárních dvojic, hadicová štafeta a zásah s RHP(ručním hasícím přístrojem).

Do této hry se Minické děti zapojují roku 1973, když absolvují svůj první závod na III. srazu prvního ročníku v Byšici ve dnech 16. a 17. června, pod vedením svého vedoucího Jaroslava Oudrana.

V roce 1974 se v Minicích pořádá první branný závod pro mladé požárníky v rámci přípravy na celostátní hru Plamen. Závodu se účastní družstvo Minic a Zeměch. V červnu téhož roku obsazují dorostenky na okresní soutěži ve Všetatech 1.místo. Ve dnech 28.-30. května 1976 hostí Miničtí požárníci III. Sraz mládeže okresu Mělník. Tato akce se konala na louce pod Hradištěm a zúčastnilo se jí 16 družstev z okresu. Děti se každoročně účastní průvodu na 1.Máje, vystupují s kulturním programem na oslavách MDŽ a na výročních členský schůzí sboru.Velmi oblíbená je mezi žáky oslava Bakcha, kde mají možnost ukázat v průvodu své vlastnoruční převleky a masky.

Na přelomu 70 a 80 let funguje ve sboru velice úspěšné družstvo dorostenců. Jehož největším a dosud nepřekonaným úspěchem bylo 3.místo v krajské soutěži dorostu v roce 1978. Bohužel i přes velké sportovní úspěchy se nepodařilo dorost v Minicích udržet a obě družstva se rozpadla v roce 1983.

Začátkem roku 1980 přebírá žákovský oddíl po Přemyslu Bukvajovi, Lenka Šenfeldrová, pod jejímž vedením oddíl vzkvétá. Bohužel se na podzim 1983 vdává a odchází z Minic čímž děti přicházejí o kvalitního vedoucího. Po jejím odchodu z funkce vedoucího mládeže se dlouho nedaří najít vhodnou náhradu.Oddíl mladých požárníků sice funguje, ale až příliš často se v něm mění vedoucí.

V červnu 1986 se kroužku ujímají Věra Nejedlá a Vladimíra Sochorová, kterým se daří navázat na předešlé úspěchy Mladých požárníků. Tento oddíl se okresní soutěže Plamen neúčastní tak často jako v předchozích letech, zato sbírají přední místa v branných závodech pořádaných okolními sbory převážně na Kozinci a ve Veltrusech. Poslední oddíl Mladých požárníků je v roce 1992 pro malý počet dětí zrušen.

Dne 7. dubna 2000 byla činnost oddílu po osmi letech opět obnovena. Za nové vedoucí se přihlásili Bohumil Tylš a Pavel Nejedlý. Křest ohněm pro začínající družstvo mladých hasičů byl okresní branný závod ve Všetatech dne 4.října 2000, ve kterém obstáli se ctí na 7. a 14. místě v kategorii starší žáci. Od tohoto závodu se družstvo pravidelně účastní celostátní hry Plamen, která je hlavní náplní činnosti oddílu. Hra Plamen se od svých začátků značně změnila, už se v ní nesoutěží v disciplínách jako „kulturní program“ nebo testy zaměřené na historii Pionýrské organizace.

Dnešní Plamen rozvíjí hlavně fyzickou zdatnost a hasičské dovednosti. Soutěž má rovněž tři části, v prví se běží závod požárnické všestrannosti, ve druhém kole se běhají štafety 4* 60 m a štafeta 400 metrů s překážkami CTIF (mezinárodní označení). V závěrečném třetím kole plní mladí hasiči disciplíny: štafeta požárních dvojic, požární útok s překážkami CTIF a klasický požární útok.

Kromě této hry se mladí hasiči zúčastnili i jiných hasičských soutěží, například Floriánkova uzlování, branných závodů ve Dřínově, Minicích a v Mladé Boleslavi. Dále memoriálu Hanky Novotné, memoriálu Václava Šeby nebo závodu 60m jednotlivci ve Středoklukách.

Od roku 2001 se děti třikrát zúčastnily celorepublikového srazu hasičstva v Litoměřicích konaného jednou za tři roky. Mimo to se každý rok koná v Minické hasičárně Dětský karneval a Dětská diskotéka. Každoročně vystupují na výroční členské schůzi s programem, který si děti sami zpracovaly a také v něm účinkují. Oddíl se zúčastnil i nehasičských akcí, jako byl běh do Hostibejckých schodů, nebo branný závod Klubu českých turistů. V roce 2007 a 2008 také tradičního pochodu Do okoře bez oře. Vedle vedoucího oddílu Bohumila Tylše, který tuto činnost vykonával sedm let se za tuto dobu na místech vedoucích vystřídali kromě Pavla Nejedlého ještě Pavel Rychtařík a Rudolf Dvořák.

Koncem června 2007 přebírají oddíl mladých hasičů Jan Oudran a Rudolf  Dvořák, kteří pokračují ve výchově mladých hasičů a momentálně se připravují na další ročník hry Plamen.

Vyhledávání

© 2009-2018 SDH MINICE